قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

الف- به همراه داشتن مدارک محرمیت برای زوجین الزامی است

ب- استعمال دخانیات ممنوع می باشد

ج- به همراه داشتن حیوانات خانگی ممنوع می باشد

د- گرفتن مهمانی و جشن تولد ممنوع است